آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1401-11-25
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1401-11-30
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1401-11-30
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1401-12-02
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1401-12-02
تاریخ شروع همایش
1401-12-08 08:00
تاریخ پایان همایش
1401-12-08 12:00

برگزار کنندگان

دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

معاونت نیروی انسانی سپاه
معاونت نیروی انسانی سپاه


حمایت کنندگان

فرم شرکت در همایش